Kemping otwarty cały rok. Sezon w 2023 roku otwieramy 01.05., a kończymy 30.09. 609 485 199

Surfcamp Gardno - Spływy kajakowe

Polityka prywatności

 

 1. Dla Właściciela firmy Surfcamp-Gardno Janusz Geszczyński, ochrona danych osobowych Użytkowników[1]/Wypożyczających[2] jest sprawą najwyższej wagi. Dokładam ogrom starań, aby Użytkownicy/Wypożyczający czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania z świadczonych usług przez Surfcamp-Gardno Janusz Geszczyński.
 2. Użytkownik/Wypożyczający to, m.in.: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych (np. formularz kontaktowy) dostępnych w ramach strony internetowej www.surfcamp-gardno.eu oraz z świadczonych usług przez Surfcamp-Gardno Janusz Geszczyński.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Wypożyczającego, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
    
  I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Janusz Geszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SURFCAMP-GARDNO JANUSZ GESZCZYŃSKI, z siedzibą przy: Wysoka/Płyta Retowska, NIP: 8391808778 (zwany dalej: „Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Wypożyczającego w celu:
 • umowa wypożyczenia sprzętu turystycznego,
 • umowa wypożyczenia przyczepy kempingowej,
 • miejsca kempingowego (zameldowaniu na okres pobytu na polu kempingowym),
 • rezerwacji sprzętu,
 • rozliczenia finansowego,
 • weryfikacji tożsamości,
 • korespondencji, np. e-mailowej,
 • ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.
 1. Użytkownik/Wypożyczający może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi/Wypożyczającemu informacji handlowych dotyczących, m.in.: nowych usług.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym, m.in.: do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika/Wypożyczającego lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
III. RODZAJ DANYCH
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do wdrożenia celu przetwarzania (II. Cel przetwarzania danych osobowych): 

  Dane podawane przez Użytkownika/Wypożyczającego opcjonalnie: imię (imiona) i nazwisko; nazwa firmy; adres zamieszkania, adres e-mailowy; numer telefonu.
 1. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane: numer dowodu osobistego lub paszportu, dokumentu potwierdzającego dane osobowe.   
   
  IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika/Wypożyczającego.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy wypożyczenia (patrz zakres II. Cel przetwarzania danych osobowych, pkt.1).
   
  V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI/WYPOŻYCZAJĄCEMU
 1. Użytkownik/Wypożyczający może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik/Wypożyczający może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik/Wypożyczający może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika/Wypożyczającego konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź celów przetwarzania danych ( Cel przetwarzania danych osobowych). Podejmując takie działanie jak w przypadku celów przetwarzania danych musi mieć na uwadze IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, pkt.3.
 4. Użytkownik/Wypożyczający może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane, np. adres e-mailowy. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie np. adresu e-mailowego Użytkownika/Wypożyczającego, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik/Wypożyczający może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika/Wypożyczającego. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika/Wypożyczającego oraz jakie konkretnie dane Użytkownik/Wypożyczający życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika/Wypożyczający swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika/Wypożyczającego. Potwierdzenie przez Użytkownika/Wypożyczającego żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika/Wypożyczający oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 6. Administrator informuje Użytkownika/Wypożyczającego o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach. 
   
  VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem/Wypożyczającym. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi/Wypożyczającemu roszczeniami, np. z tytułu rękojmi.
VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
 1. Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania dokumentacji księgowej lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 1. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników/Wypożyczających, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej oraz Wypożyczających nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
 VIII. PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane, m.in.: w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
 • usuwamy po zamknięciu przeglądarki.
 1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 2. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 3. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 4. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją.

 

[1]  Użytkownik-osoba korzystająca ze strony www.surfcamp-gardno.eu, np. formularz kontaktowy.

[2]  Wypożyczający-osoba korzystająca z bezpośrednich usług Surfcamp-Gardno Janusz Geszczyński. 

Masz pytania?Skontaktuj się z nami

SURFCAMP-GARDNO
Janusz Geszczyński

76-213 Gardna Wielka
Surfcamp - Gardno (Płyta Retowska)

Telefon: 609 485 199

E-mail: surfcamp-gardno@wp.pl

GPS: N 54 38 2 93, E 17 8 20 05

Konto bankowe: Santander Bank Polska
22 1090 2763 0000 0001 4747 4271

Skorzystaj z formularza kontaktowego:
facebook